Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LMH: Chị gái Ủy viên HĐQT đã bán 1.092.600 CP

HNX - 13/10/2021 10:00:23
LMH: Nguyễn Thị Son - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1.092.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Son
- Mã chứng khoán: LMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.092.600 CP (tỷ lệ 4,26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Lan Hương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 471.800 CP (tỷ lệ 1,84%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.092.600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.092.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/10/2021.

Tin tức về LMH

Tin tức cùng ngành