Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LMH: Phạm Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 741.200 CP

HNX - 13/10/2021 10:00:48
LMH: Phạm Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 741.200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Hằng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: LMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 741.200 CP (tỷ lệ 2,89%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 741.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 741.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/10/2021.

Tin tức về LMH

Tin tức cùng ngành