Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Minh Trí

HNX - 15/10/2021 15:03:38
MTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Minh Trí

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Minh Trí
- Mã chứng khoán: MTG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 458.000 CP (tỷ lệ 7,27%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 131.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 326.300 CP (tỷ lệ 5,18%)
- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/10/2021.

Tin tức về MTG

Tin tức cùng ngành