Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CEG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 15/10/2021 22:38:20
CEG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEG của CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 8h30 ngày 23/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại phòng họp, lô 22+23 Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nội dung sửa đổi điều lệ công ty, quy chế quản lý nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
          - Nội dung họp: (Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Tin tức về CEG

Tin tức cùng ngành