Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNA: Nguyễn Quang Duy - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 5.600 CP

HNX - 21/10/2021 16:50:34
VNA: Nguyễn Quang Duy - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 5.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Duy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VNA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.600 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/10/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/10/2021.

Tin tức về VNA

Tin tức cùng ngành