Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNA: Vợ Phó Tổng Giám đốc - đã bán 11.000 CP

HNX - 21/10/2021 16:51:46
VNA: Trần Thị Hương Duyên - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 11.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Hương Duyên
- Mã chứng khoán: VNA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Duy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.600 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 11.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/10/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/10/2021.

Tin tức về VNA

Tin tức cùng ngành