Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VMC: APSC đăng ký mua 900.000 CP

HNX - 22/10/2021 16:12:22
VMC: Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 900.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
- Mã chứng khoán: VMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hoàng Nam
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 900.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tự doanh chứng khoán
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/10/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/11/2021.