Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU3: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 22/10/2021 17:24:34
HU3: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  33311_21-va-NQ-HDQT-15.pdf

Tin tức về HU3

Tin tức cùng ngành