Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMT: Trần Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 47.755 CP

HNX - 02/11/2021 21:48:16
SMT: Trần Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 47.755 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 47.755 CP (tỷ lệ 0,87%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 47.755 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/10/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2021.

Tin tức về SMT

Tin tức cùng ngành