Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VFC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Anh

HNX - 04/11/2021 17:10:24
VFC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Anh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Anh
- Mã chứng khoán: VFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.396.150 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.396.150 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,09%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 27/10/2021.

Tin tức về VFC

Tin tức cùng ngành