Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC7: Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 3.221.578 quyền mua

HNX - 05/11/2021 11:36:43
VC7: Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 3.221.578 quyền mua
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VC7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.221.578 CP (tỷ lệ 13,41%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 3.221.578 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 3.221.578 quyền
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 3.221.578 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/11/2021.

Tin tức về VC7

Tin tức cùng ngành