Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DC1: Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 3.600 CP

HNX - 29/11/2021 11:58:51
DC1: Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 3.600 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hiền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: DC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.600 CP (tỷ lệ 0,11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2021.

Tin tức về DC1

Tin tức cùng ngành