Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TGG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE - 29/11/2021 12:06:32
TGG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT
<p>C&ocirc;ng ty Cổ phần Louis Capital&nbsp;th&ocirc;ng b&aacute;o&nbsp;Nghị quyết HĐQT th&ocirc;ng qua việc bầu Chủ tịch HĐQT&nbsp;như sau:</p> <table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-11/2021-11-26/60435_-Nguyen-Mai-Long.pdf" title="Tải về">60435_-Nguyen-Mai-Long.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>

Tin tức về TGG

Tin tức cùng ngành