Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAH: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

HOSE - 29/11/2021 12:24:22
HAH: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ
<p>&nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần Vận tải v&agrave; Xếp dỡ Hải An&nbsp;c&ocirc;ng bố b&aacute;o c&aacute;o kết quả giao dịch b&aacute;n cổ phiếu quỹ như sau:</p> <table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-11/2021-11-26/44514_ban-co-phieu-quy.pdf" title="Tải về">44514_ban-co-phieu-quy.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>

Tin tức về HAH

Tin tức cùng ngành