Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

HOSE - 29/11/2021 12:35:09
POW: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
<p>Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực Dầu kh&iacute; Việt Nam - CTCP th&ocirc;ng b&aacute;o đơn xin từ nhiệm th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT như sau:</p> <table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-11/2021-11-26/41632_oi-dong-quan-tri.pdf" title="Tải về">41632_oi-dong-quan-tri.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành