Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC7: Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch HĐQT - đã mua 132.911 quyền mua

HNX - 29/11/2021 19:10:49
VC7: Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch HĐQT - đã mua 132.911 quyền mua
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trọng Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: VC7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.338.303 CP (tỷ lệ 30,55%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 11.847.922 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã mua: 132.911 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.980.833 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 19.319.136 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/11/2021.

Tin tức về VC7

Tin tức cùng ngành