Mã Chứng Khoán   Tin tức  

L40: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

HNX - 29/11/2021 20:11:37
L40: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L40 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo theo thư mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông
          - Nội dung họp: Theo chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021.

Tin tức về L40

Tin tức cùng ngành