Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SJ1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 30/11/2021 04:48:58
SJ1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJ1 của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong Quý 1/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp và đăng trên Website Công ty
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp và đăng trên Website Công ty

Tin tức về SJ1

Tin tức cùng ngành