Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC7: Khúc Ngọc Thành - Thành viên BKS - đã bán 1.155.000 quyền mua

HNX - 30/11/2021 07:59:22
VC7: Khúc Ngọc Thành - Thành viên BKS - đã bán 1.155.000 quyền mua
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Khúc Ngọc Thành
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: VC7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.155.000 CP (tỷ lệ 4,81%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 1.155.000 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 1.155.000 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 1.155.000 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/11/2021.