Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC7: Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 3.221.578 quyền mua

HNX - 30/11/2021 08:00:18
VC7: Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 3.221.578 quyền mua
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VC7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.221.578 CP (tỷ lệ 13,41%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 3.221.578 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 3.221.578 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 3.221.578 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/11/2021.