Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SJ1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

HNX - 30/11/2021 14:34:51
SJ1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
.

Tài liệu đính kèm
 40358_ichinh2022Signed.pdf

Tin tức về SJ1

Tin tức cùng ngành