Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRA: Hoàng Văn Ba - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.600.000 CP

HNX - 30/11/2021 19:17:09
SRA: Hoàng Văn Ba - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.600.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: SRA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.319.213 CP (tỷ lệ 14,63%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.719.213 CP (tỷ lệ 10,92%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/11/2021.