Mã Chứng Khoán   Tin tức  

L40: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Bùi Trung Thu

HNX - 21/12/2021 18:57:36
L40: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Bùi Trung Thu
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Trung Thu
- Mã chứng khoán: L40
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 750.000 CP (tỷ lệ 20,97%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 65.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 815.000 CP (tỷ lệ 22,78%)
- Lý do thay đổi sở hữu: mua cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/11/2021.

Tin tức về L40

Tin tức cùng ngành