Mã Chứng Khoán   Tin tức  

L40: Bùi Duy Tiên - đã bán 101.000 CP

HNX - 21/12/2021 18:58:26
L40: Bùi Duy Tiên - đã bán 101.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Duy Tiên
- Mã chứng khoán: L40
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 202.000 CP (tỷ lệ 5,65%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 202.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 101.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 101.000 CP (tỷ lệ 2,82%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/12/2021.

Tin tức về L40

Tin tức cùng ngành