Mã Chứng Khoán   Tin tức  

L40: Lê Đình Hiển - Chủ tịch HĐQT - đã mua 59.000 CP

HNX - 21/12/2021 20:23:03
L40: Lê Đình Hiển - Chủ tịch HĐQT - đã mua 59.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đình Hiển
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: L40
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.710 CP (tỷ lệ 0,5%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 59.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 76.710 CP (tỷ lệ 2,14%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/12/2021.

Tin tức về L40

Tin tức cùng ngành