Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VKC: Võ Thiên Chương không còn là cổ đông lớn

HNX - 06/01/2022 15:30:07
VKC: Võ Thiên Chương không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.130.000 CP (tỷ lệ 5,86%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.130.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 30/12/2021.

Tin tức về VKC

Tin tức cùng ngành