Mã Chứng Khoán   Tin tức  

C4G: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 17/01/2022 18:38:25
C4G: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C4G của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 112.359.101
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 (một) cổ phiếu được hưởng 01 (một) quyền, 01 (một) quyền được mua 01 (một) cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số lượng cổ phiếu được quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Phần lẻ cổ phần (phần thập phân), cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định, do cổ phiếu được phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để phát hành cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 694 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được hưởng quyền mua cổ phiếu là 694*1/1=694 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà mà cổ đông A sẽ được quyền mua là 694 cổ phiếu mới. Số cổ phần lẻ 0 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ (vì do cổ phiếu được phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ).
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm nhưng không bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai (CMCK) thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư đó phải công bố thông tin (CBTT) về giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật liên quan.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
               + Số tài khoản: 170080689797979
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 07/02/2022
               + Thời gian kết thúc: 21/02/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 07/02/2022
               + Thời gian kết thúc: 28/02/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, tầng 10-11, tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024.36420371 Fax: 024.36811275 Website: www.cienco4.com
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền đó cho người thứ ba. Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về CMCK thì ĐHĐCĐ thông qua việc bên nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phiếu của đợt phát hành này không phải thực hiện CMCK, phải CBTT về giao dịch cổ phiếu theo quy định.