Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAM: Quý IV/2021, lợi nhuận tăng 86,4% chủ yếu do hoạt động tài chính

08/02/2022 18:18:42
CTCP SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 608,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 98,16 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,1% và 86,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 10,7% về còn 3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 71,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 45,1 tỷ đồng về 18,27 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 84,2%, tương ứng tăng thêm 84,19 tỷ đồng lên 184,13 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 62,6%, tương ứng tăng thêm 18,36 tỷ đồng lên 47,67 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 12,8%, tương ứng tăng thêm 4,15 tỷ đồng lên 36,52 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu doanh thu tài chính của SAM trong quý IV/2021.

Trong đó, đáng chú ý doanh thu tài chính tăng đột biến do ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính khác 162,5 tỷ đồng so với cùng kỳ là 10,9 tỷ đồng.

Công ty thuyết minh thêm lợi nhuận tăng trong quý IV/2021 do lãi từ hoạt động tài chính.

Nếu chỉ tính riêng hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, lơi nhuận cốt lõi là âm 18,25 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 31 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 1.888,72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 159,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,6% và tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, SAM dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 207,5 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành 106,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của công ty âm 818,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 545,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 563,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.924 tỷ đồng, chủ yếu phát hành cổ phiếu và tăng vay nợ. Như vậy, trong năm công ty đã huy động dòng vốn bên ngoài phục vụ hoạt động sản xuất và đầu tư.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của SAM tăng 33,5% so với đầu năm lên 7.568 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.877,4 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng tài sản; tài sản tài chính dài hạn đạt 1.584,9 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.309,3 tỷ đồng, chiếm 17,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.111,1 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng tài sản.

Danh mục cổ phiếu đang đầu tư của SAM tính tới 31/12/2021.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối năm công ty đang ghi nhận tổng 278,5 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán. Trong đó, đầu tư 110,2 tỷ đồng vào cổ phiếu HPG, 56,4 tỷ đồng vào cổ phiếu DNP, đầu tư 42,3 tỷ đồng vào cổ phiếu FPT, đầu tư 15,7 tỷ đồng vào cổ phiếu SSI…

Ngoài ra, tính tới cuối năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 158,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 995,1 tỷ đồng lên 1.624,2 tỷ đồng và chiếm 21,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu SAM giảm 650 đồng về 18.800 đồng/cổ phiếu.

Tin tức về SAM

Tin tức cùng ngành