Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 08/02/2022 19:51:30
CMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMC của CTCP Đầu tư CMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
+ Các nội dung khác có liên quan.

Tin tức về CMC

Tin tức cùng ngành