Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

HNX - 09/02/2022 02:35:15
KST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, cổ đông A sẽ nhận được 100*1=100 cổ phiếu
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Văn phòng Công ty: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.