Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNF: CTCP Transimex đã mua 580.348 CP

HNX - 13/07/2022 14:08:01
VNF: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 580.348 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Transimex
- Mã chứng khoán: VNF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.498.804 CP (tỷ lệ 54,95%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 16.800 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc tài chính
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bích Lân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 244.108 CP (tỷ lệ 0,93%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Phương Tuyền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 16.800 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 580.348 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 580.348 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.079.152 CP (tỷ lệ 57,15%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2022.

Tin tức về VNF

Tin tức cùng ngành