Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 13/07/2022 14:11:39
GCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tồng Giám đốc;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2022;
+ Tờ trình thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);
+ Các vấn đề có liên quan khác.

Tin tức về GCB

Tin tức cùng ngành