Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

HNX - 13/07/2022 14:11:50
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
19/05/2022
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
1.922.000 cổ phần
Đấu giá
Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
10.000 đồng/cổ phần
66.046 đồng/cổ phần
4 NĐT
0 NĐT
4 NĐT
400 cổ phần
4 phiếu
400 cổ phần
100 cổ phần
100 cổ phần
66.046 đồng/cổ phần
66.046 đồng/cổ phần
66.046 đồng/cổ phần
66.046 đồng/cổ phần
66.046 đồng/cổ phần
4 NĐT
0 NĐT
4 NĐT
400 cổ phần
0 cổ phần
26.418.400 đồng

Từ ngày 19/05/2022 đến ngày 26/05/2022

Từ ngày 24/05/2022 đến ngày 26/05/2022

Tin tức về HVT

Tin tức cùng ngành