Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MPT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 13/07/2022 14:26:12
MPT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPT của CTCP Tập đoàn MPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 06/2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp/thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tầng 1A, tòa nhà Star City số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và các tờ trình ủy quyền;
+ Các vấn đề khác.

Tin tức về MPT

Tin tức cùng ngành