Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TTZ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Thị Thu

HNX - 13/07/2022 16:13:54
TTZ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Thị Thu
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu
- Họ tên người có liên quan: Huỳnh Văn Quảng
- Mối quan hệ: Chồng
- Tỷ lệ nắm giữ: 10,39%
- Mã chứng khoán: TTZ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.376.800 CP (tỷ lệ 18,19%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 244.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.621.500 CP (tỷ lệ 21,42%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 786.200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,39%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 2.407.700 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 31,8%
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/05/2022.

Tin tức về TTZ

Tin tức cùng ngành