Mã Chứng Khoán   Tin tức  

L40: Lê Đình Hiển - Chủ tịch HĐQT - đã bán 60.000 CP

HNX - 13/07/2022 22:54:33
L40: Lê Đình Hiển - Chủ tịch HĐQT - đã bán 60.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đình Hiển
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: L40
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 177.710 CP (tỷ lệ 4,97%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 60.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 117.710 CP (tỷ lệ 3,29%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/04/2022.

Tin tức về L40

Tin tức cùng ngành