Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn tiêu chí lọc: Mặc định | Tùy Chọn  | Quản lý danh mục | Xem danh mục
Biến động giá 1 ngày
% Biến động giá 1 ngày
Biến động giá 5 phiên
% Biến động giá 5 phiên
Biến động 1 tháng
% Biến động giá 1 tháng
Biến động 1 năm
% Biến động 1 năm
KLGD 1 ngày
KLGD trung bình (5 phiên)
KLGD trung bình (1 tháng)
KLGD trung bình (1 năm)
Thị giá là giá sau phiên giao dịch, HSX lấy giá đóng cửa, HNX lấy giá trung bình
Được tính bằng Số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm tính toán nhân với giá đóng cửa trong ngày của cổ phiếu. Chỉ số này đo lường giá trị thị trường của vốn cổ đông của công ty.
Là số cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ với trọng số là số ngày lưu hành của mỗi cổ phiếu, cộng (trừ) những cổ phiếu phát hành thêm (mua vào) từ cuối kỳ đó đến thời điểm hiện tại. Chỉ tiêu này được dùng để tính toán một cách chính xác nhất EPS và các chỉ số trên cổ phiếu khác.
Là số Cổ phiếu lưu hành bình quân hiện tại cộng số Cổ phiếu tăng thêm do Cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền chọn.
Được tính bằng tổng doanh số thuần trong năm hoặc tổng của 4 quý gần nhất chia cho số CPLHBQ hiện tại. Chỉ số được dùng để đánh giá khả năng tạo ra doanh thu của Công ty so với các đơn vị khác cùng ngành. Chỉ số này càng cao chứng tỏ công ty sử dụng vốn hiệu quả và ngược lại.
Giá trị sổ sách/một cổ phiếu (BV) (VND)
Được tính bằng Giá trị tài sản hữu hình chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại
Được tính bằng giá trị dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ đi cổ tức của cổ phiếu ưu đãi chia cho số CPLHBQ hiện tại
EPS cơ bản hay Lãi trên cổ phiếu đo lường mức lợi nhuận mà công ty tạo ra tính trên một cổ phiếu cổ thông. Đây là chỉ tiêu quan trọng bậc nhất trong việc ra quyết định đầu tư và là một chỉ số đầu vào quan trọng trong việc tính chỉ số P/E
EPS pha loãng chỉ ra rằng nếu như vẫn mức lợi nhuận này trong tương lai thì cổ đông hiện tại sẽ bị “pha loãng” hay “chia nhỏ” đi còn bao nhiêu khi có thêm các cổ đông mới.
EPS trước thu nhập khác
Là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường.
EPS cơ bản theo BCTC năm
Được tính bằng "Tiền và tương đương tiền" chia cho công nợ ngắn hạn. Tỷ suất cho biết khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp.
Là giá trị của tiền và tương đương tiền cộng với các khoản đầu tư có thể bán được nhanh trong việc đáp ứng yêu cầu thanh toán của các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ suất đánh giá khả năng thanh lý nhanh các tài sản của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các công nợ ngắn hạn
Được tính bằng tổng giá trị tài sản chia cho tổng công nợ ngắn hạn. Tỷ suất đánh giá khả năng thanh toán công nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Tùy vào từng ngành khác nhau, tuy nhiên, tý suất này vào khoảng 1 – 2 lần cho thấy khả năng thanh khoản tốt của doanh nghiệp
Vốn vay dài hạn/Vốn CSH
Vốn vay dài hạn/Tổng Tài sản
Vốn vay ngắn hạn & dài hạn/Vốn CSH
Vốn vay ngắn hạn & dài hạn/Tổng tài sản
Công nợ ngắn hạn/Vốn CSH
Công nợ ngắn hạn/Tổng Tài sản
Tổng công nợ ngắn hạn/Vốn CSH
Tổng Công nợ ngắn hạn/Tổng Tài sản
Được tính bằng cách lấy Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ chia cho Vốn chủ sở hữu. ROE cho biết khả năng mang lại lợi nhuận cho cổ đông trên một đồng vốn đã bỏ ra. Nếu ROE càng cao thì càng tốt nhưng cũng lưu ý là công ty có thể dùng nhiều vốn vay và do đó rủi ro về thanh khoản sẽ cao. Do đó cần phải lưu ý và xem xét nhiều chỉ số một lúc
ROCE cho biết hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp bao gồm cả vốn tự có và vốn vay
Được tính bằng cách lấy Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ chia cho tổng tài sản. ROA cho biết công ty tạo được ra bao nhiêu lợi nhuận dựa trên những tài sản họ có. ROA rất hữu ích khi so sánh các doanh nghiệp trong cùng một ngành tuy nhiên sẽ không mang nhiều ý nghĩa cho các ngành khác nhau do đặc thù về cơ cấu vốn và cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động của họ
Được tính bằng cách lấy Doanh số thuần chia cho Bình quân khoản phải thu khách hàng. Hệ số này càng lớn thì hiệu quả kinh doanh của công ty càng cao
Được tính bằng số ngày trong năm (365 ngày) chia cho hệ số vòng quay khoản phải thu khách hàng
Được tính bằng Giá vốn hàng bán chia cho Bình quân hàng tồn kho. Hệ số này càng lớn thì hiệu quả kinh doanh của công ty càng cao
Được tính bằng Số ngày trong năm (365 ngày) chia cho hệ số quay vòng Hàng tồn kho
Được tính bằng Giá vốn hàng bán chia cho Bình quân khoản phải trả
Được tính bằng số ngày trong năm (365 ngày) chia cho Hệ số quay vòng phải trả nhà cung cấp
Được tính bằng tổng doanh thu chia cho Tổng số nhân viên của Doanh nghiệp
Được tính bằng Lợi nhuận thuần chia Tổng số Nhân viên hiện có của Doanh nghiệp
Dòng tiền nhàn rỗi
Được tính bằng Cổ tức tiền mặt chia cho Giá đóng cửa. Chỉ tiêu cho biết số cổ tức mà nhà đầu tư nhận được khi bỏ tiền ra mua Cổ phiếu
Được tính bằng Lợi nhuận ròng chia cho Cổ tức %
Được tính như số cổ tức chia cho thu nhập của mỗi cổ phiếu
Được tính bằng cách lấy lợi nhuận gộp chia cho doanh thu thuần. Tỷ lệ lãi gộp cho biết mức lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí để có được hàng hóa dịch vụ đó và chưa tính đến chi phí bán hàng và các chi phí chung, chi phí quản lý liên quan
Được tính bằng cách lấy EBITDA chia cho doanh thu thuần. Tỷ suất này cho biết khả năng sinh lời mà nó loại bỏ được những ảnh hưởng của các chính sách về cơ cấu vốn và chính sách khấu hao
Được tính bằng cách lấy EBIT chia cho doanh thu thuần. Tỷ suất cho biết khả năng sinh lời trước chi phí lãi vay và chi phí thuế. Do đó, EBIT giúp loại bỏ được ảnh hưởng của cơ cấu vốn trong việc so sánh khả năng lợi nhuận của hai doanh nghiệp khác ngành hoặc hai ngành.
Được tính bằng cách lấy lãi trước thuế chia cho doanh thu thuần
Được tính bằng cách lấy lãi thuần ròng sau thuế chia cho doanh thu thuần
Được tính bằng cách lấy Doanh thu chia cho Vốn hóa hiện tại
Được tính bằng cách lấy Doanh thu thuần 4 quý gần nhất chia cho Bình quân tổng tài sản 4 quý
Được tính bằng cách lấy Doanh thu thuần 4 quý gần nhất chia cho Bình quân Vốn Chủ sở hữu 4 quý
Tỷ suất thuế TNDN thực tế (%)
Chất lượng lợi nhuận theo BCTC
Chất lượng lợi nhuận theo LCTT
P/E cơ bản được tính bằng Giá đóng cửa chia cho EPS cơ bản. P/E là hệ số giữa thị giá mua một cổ phiếu và thu nhập mà nó mang lại, thể hiện mức giá mà nhà đầu tư sẵn sang bỏ ra cho một đồng lời thu được từ cổ phiếu đó. P/E cũng phản ánh sự kỳ vọng của thị trường về sự tăng trưởng của cổ phiếu trong tương lai
P/E pha loãng được tính bằng Giá đóng cửa chia cho EPS pha loãng
P/E trước thu nhập khác
Được tính bằng cách Giá đóng cửa chia cho giá trị sổ sách của cổ phiếu đó
Được tính bằng cách Giá đóng cửa chia cho Doanh số trên một cổ phiếu
Hệ số Giá/Trị giá Sổ sách TSHH (P/Tangible Book)
Hệ số giá/Dòng tiền (P/Cash Flow)
Giá trị Doanh nghiệp/Doanh số
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA
Tốc độ tăng trưởng doanh số thuần
Tốc độ tăng trưởng lãi gộp
Tốc độ tăng trưởng EBITDA
Tốc độ tăng trưởng EBITDA
Tốc độ tăng trưởng lãi trước thuế
Tốc độ tăng trưởng lãi thuần
Tốc độ tăng trưởng EPS
Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản
Tốc độ tăng trưởng Vốn CSH
Tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ
Mã CK Ngành % Biến động 1 năm Số CP lưu hành bình quân (Triệu cổ phiếu) EPS cơ bản Thị giá Giá trị sổ sách/một cổ phiếu (BV) Thị giá vốn (tỷ) ROE (%) ROA (%) Tỷ suất lợi nhuận gộp % P/E cơ bản P/B (lần) KLGD trung bình (1 tháng)
VCB Ngân hàng 8.52 3,709 4.916 82.8 24.15 307,095 21.34 1.55 66.29 16.84 3.43 853,280
VIC Bất động sản -26.96 3,437 2.156 87.5 36.56 295,962 6.03 1.84 23.80 40.58 2.39 357,268
VHM Bất động sản -3.52 3,316 6.651 79.6 23.15 261,845 31.88 11.20 54.57 11.97 3.44 1,705,589
VNM Thực phẩm & Đồ uống -4.49 1,741 6.163 114.8 18.58 199,910 35.12 23.78 46.66 18.63 6.18 1,115,750
BID Ngân hàng 8.66 3,826 2.164 38.3 19.82 153,842 11.18 0.57 63.17 17.67 1.93 878,868
GAS Tiện ích cộng đồng -31.86 1,914 5.193 69.5 27.91 133,019 19.65 15.44 20.10 13.38 2.49 605,483
SAB Thực phẩm & Đồ uống -34.63 641 6.642 182.5 30.78 117,033 22.05 16.69 26.99 27.48 5.93 197,369
ACV Hàng & Dịch vụ công nghiệp -36.31 2,177 2.678 53.5 17.05 116,708 15.98 9.85 42.40 20.02 3.14 200,371
CTG Ngân hàng 10.89 3,723 2.995 22.4 21.76 83,404 14.30 0.91 62.79 7.48 1.03 4,249,049
HPG Tài nguyên cơ bản 10.57 3,313 2.626 24.1 15.87 79,684 17.71 8.31 17.89 9.16 1.52 13,287,066
VGI Viễn thông -28.77 3,044 0.412 26.0 9.67 79,193 4.56 2.06 35.59 63.12 2.69 439,521
TCB Ngân hàng -5.19 3,499 3.103 19.2 19.26 67,202 17.16 2.82 66.49 6.19 1.00 1,632,469
MSN Thực phẩm & Đồ uống -28.13 1,169 3.245 53.9 26.71 63,006 8.76 4.00 24.69 16.61 2.02 1,214,570
NVL Bất động sản 10.19 955 4.000 64.9 25.34 62,923 15.89 4.30 34.55 16.23 2.56 1,141,307
VRE Bất động sản -24.39 2,297 1.058 26.4 12.23 59,875 8.83 6.52 46.68 24.89 2.15 2,388,145
VEA Hàng & Dịch vụ công nghiệp -25.64 1,329 4.660 43.5 21.87 58,713 21.75 20.03 3.40 9.48 2.02 138,983
MCH Thực phẩm & Đồ uống -16.15 705 6.052 76.3 20.71 53,934 33.18 19.65 42.52 12.64 3.69 62,008
PLX Dầu khí -27.24 1,191 0.604 44.6 18.53 53,779 3.02 1.23 6.21 73.89 2.41 564,832
VJC Du lịch và giải trí -22.37 526 4.390 101.0 28.62 52,907 15.69 4.97 6.13 23.01 3.53 310,164
VPB Ngân hàng 13.56 2,439 4.126 21.4 19.47 52,045 23.04 2.63 68.33 5.17 1.10 3,166,977
GVR Hóa chất -36.90 4,000 0.781 10.6 12.56 42,400 6.21 4.04 24.16 13.57 0.84 1,188,140
ACB Ngân hàng 9.68 1,647 3.739 23.8 18.54 39,573 21.73 1.61 49.15 6.37 1.28 2,941,063
MBB Ngân hàng -23.42 2,345 3.435 16.4 18.99 39,426 19.26 1.97 62.10 4.76 0.86 3,764,488
FPT Công nghệ thông tin -4.39 781 4.279 46.8 22.84 36,686 19.48 9.81 38.84 10.94 2.05 1,583,925
MWG Bán lẻ -27.91 448 8.353 79.3 31.52 35,908 29.29 10.02 20.94 9.49 2.52 766,795
HVN Du lịch và giải trí -38.79 1,418 -3.867 23.8 8.06 33,684 -33.98 -7.49 0.28 n/a 2.95 507,844
BVH Bảo hiểm -41.10 723 1.493 45.4 27.62 33,664 5.63 0.83 -5.98 30.37 1.64 582,119
BCM Bất động sản -17.43 1,035 1.817 28.9 14.90 30,081 12.35 4.25 42.58 16.00 1.95 18,913
HDB Ngân hàng 4.00 973 4.233 26.0 23.49 25,113 19.60 1.79 57.10 6.14 1.11 885,547
SHB Ngân hàng 100.00 1,530 1.678 12.8 13.15 22,468 12.97 0.69 57.96 7.63 0.97 2,414,717
POW Tiện ích cộng đồng -29.74 2,342 0.917 9.5 13.16 22,130 7.18 3.70 14.64 10.31 0.72 3,005,926
EIB Ngân hàng -5.57 1,229 0.567 17.0 13.15 20,838 4.36 0.44 41.06 29.92 1.29 198,167
VEF Truyền thông -4.85 167 0.258 117.6 11.31 19,750 2.31 1.39 -80.80 459.42 10.49 19,563
BSR Dầu khí -36.00 3,100 -0.681 6.4 9.57 19,517 -6.60 -4.23 -1.57 n/a 0.66 2,475,546
STB Ngân hàng 0.48 1,804 1.349 10.5 15.22 18,938 9.01 0.53 38.43 7.79 0.69 9,905,778
MVN Hàng & Dịch vụ công nghiệp -7.59 1,166 0.070 13.4 8.58 18,821 0.85 0.32 15.86 190.16 1.56 158
VIB Ngân hàng 2.09 924 3.998 19.5 16.46 17,997 26.66 1.96 57.45 4.87 1.18 1,462,925
TPB Ngân hàng -6.67 833 4.114 21.0 17.72 17,148 25.71 2.03 60.46 5.10 1.18 75,095
MSR Tài nguyên cơ bản -11.90 989 -0.039 14.8 11.93 14,663 -0.31 -0.12 2.39 n/a 1.24 33,863
MML Thực phẩm & Đồ uống -- 324 -0.062 43.3 23.46 14,007 -0.27 -0.13 16.27 n/a 1.84 12,733
HNG Thực phẩm & Đồ uống -33.15 1,088 -1.428 12.2 8.26 13,524 -15.91 -6.37 17.41 n/a 1.48 770,705
KDH Bất động sản 10.00 542 2.045 24.8 14.43 12,983 14.63 8.47 57.53 12.10 1.71 522,652
FOX Viễn thông 17.96 274 5.238 47.3 19.16 12,933 28.42 10.98 48.74 9.02 2.47 9,500
DHG Dược phẩm và Y tế 1.89 131 5.248 96.9 24.42 12,669 20.68 16.57 46.38 18.46 3.97 12,953
PNJ Hàng cá nhân & Gia dụng -33.65 224 4.610 55.6 20.88 12,516 22.47 12.60 19.40 12.06 2.66 485,655
BAB Ngân hàng -10.29 650 1.055 18.3 12.46 11,895 8.72 0.64 48.38 17.35 1.47 2,488
PGV Tiện ích cộng đồng 5.88 1,070 1.145 10.8 11.93 11,555 10.17 1.62 11.18 9.43 0.91 3,054
BHN Thực phẩm & Đồ uống -47.58 232 1.634 49.8 22.82 11,543 7.31 4.83 26.02 30.49 2.18 5,635
VCG Xây dựng và Vật liệu -0.38 442 1.751 26.1 18.11 11,528 9.84 4.16 13.18 14.91 1.44 73,100
QNS Thực phẩm & Đồ uống 3.64 358 3.338 31.3 17.20 11,211 19.25 13.65 34.99 9.41 1.83 283,954
Ghi chú:
Để sắp xếp theo nhiều chỉ tiêu. Màu xanh là tăng dần, đỏ là giảm dần.
Nhập mã CK cần thêm vào danh sách
Mã CK   Khối lượng